Ben Mulder
(Eingetragener Gutachter Maschinen /Auktionator)
b.mulder@twa.nl


Mieke Jakobs-van Biezen
(Auditor)
m.jakobs@twa.nl


Johan Schuurman
(Eingetragener Broker und Gutachter Maschinen/ Auktionator)
j.schuurman@twa.nl


Jos Bontenbal
(Eingetragener Immobilienmakler und -Gutachter)
j.bontenbal@twa.nl


Arno Hendrikse
(Eingetragener Broker und Gutachter für Immobilien und Vermögenswerte)
a.hendrikse@twa.nl


Bjørn Leerkes
(Geschäftsführer TWA/Eingetragener Broker und Gutachter für Immobilien)
b.leerkes@twa.nl


Bram Otten
(Eingetragener Gutachter Maschinen)
b.otten@twa.nl


Peter Pistor
(Projektmanager)
office@twa.nl


Stef Hooijman
(Eingetragener Gutachter Maschinen /Auktionator)
s.hooijman@twa.nl


Joris van Gelder
(Junior-Gutachter)
j.vangelder@twa.nl


Floortje Rood und Nigel San-A-Jong
(Koordinatoren)
office@twa.nl